کانکتور کواکسیال E1 DDT DDJ G62

0.00

فروش کانکتور کواکسیال E1 DDT  DDJ  G62 کانکتور کواکسیال زیمنسیCoaxial Connectorsجهت کابلهای 1.6/5.6 ,1.6-5.6,کانکتور,DDT,DDJ,Connector,2.5 c 2v, 3c 2v,G62.1,G62 E1

تماس بگیرید