آموزش پسیو شبکه بخش اطلاعات فنی و راهنمای نصب و استاندرهای فنی مخابرات دستور العمل های تست و راه اندازی مخابرات FTTH  کابل کشی مفصل بندی تست فیبر نوری جهت آشنایی همکاران و دسترسی ایشان به اظلاعات مورد نیاز و آموزش های لازم