hsgdjv tdv k,vd اسپلیتر های فیبر نوری Fiber Optic Splitter  نقش مهمی در سیستم های مخابراتی بازی میکنند و این کار را با اشتراک سیگنال های ارسالی در سیستم PON  وGPON برای مشترکین انجام میدهند. اسپلیتر ها در انواع 1xN و 2xN تولید و استفاده میشوند .نمایش توان اسپلیتر (splitter) با  1xN  و  2xN در سیستم های PON  مرسوم است به این صورت که قدرت ورودی نوری در تمام پورت های خروجی یکنواخت توزیع می شود . در اینجا، حرف “N” به تعداد پورت خروجی اشاره دارد. به دلیل این پیکربندی 1xN  و 2xN اسپلیتر میتوان یک شبکه فیبر فیزیکی نقطه به چند نقطه (P2MP) را با یک پورت OLT تک متصل و در اختیار چندین  مشترک ONT  قرار داد.