صندوق کابینت سایزکلان 2400 Pair
صندوق کابینت سایزخورد 1400 Pair
کیبل پرایمری 2400/0.4 زوجی کانالی ژله ای CFC
کیبل پرایمری 1800/0.4 زوجی کانالی ژله ای CFC
کیبل پرایمری 1200/0.4 زوجی کانالی ژله ای CFC
کیبل پرایمری 600/0.4 زوجی کانالی ژله ای CFC
کیبل پرایمری 600/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 500/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 400/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 300/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 200/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 150/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 100/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 70/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 50/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 40/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 30/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 20/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل سکندری 10/0.4 زوجی خاکی ژله ای BFC
کیبل 200/0.4 PVC بین کیبل روم وMDF CUC
ترمینال 200 زوجی برای کیبل پرایمری MDF
ترمینال 25 زوجی مخصوص کابینت
ترمینال 10 زوجی برای بکسها
جعبه بکس ده زوجی آلمینیومی
جعبه بکس 20 زوجی آلمینیومی
سلنت باکس
جعبه بکس 50 زوجی آلمینیومی
ماژول 25 زوجی
ماژول 10 زوجی
کنکتور عدسی
ژله پای کافو
نخ فرم بندی
توپی با کابل برای کیبلهای کانالی
پایه ورکاب برای نصب درمنهولها 1متره
جاینت یا مفصل 3MA7L برای کیبل2400 زوجی 200/65
جاینت یا مفصل 2MA7 برای کیبل1800 زوجی 160/55
جاینت 3MA6 برای کیبل 1200 زوجی
جاینت 3MA5 برای کیبل 600 زوجی
جاینت MA4
جاینت MA3
جاینت MA2
جاینت MA1
جاینت کیبل روم 12سوراخه
جاینت کیبل روم 9سوراخه
جاینت کیبل روم 3سوراخه