پیگتیل فیبر نوری FC

0

پیگتیل فیبر نوری FC یک رشته کابل نوری در متراز های مختلف (مثلا نیم متری یک متری یا دو متری الی…) که یک سر کابل کانکتور FC میخورد و سر دیگر آن کانکتوری قرار نمیگیرد و این انتها فیوژن میشود و یا با کریمپ فلزی با تار دیگر از کابل دیگر متصل میشود.

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید