قیمت کانکتور BNC پیچی RG59 نری

0

BNC 2.5  , 3 c 2v ,RG59,RG-58, 59, to RG-1792 نوع 50 و 75 اهمکانکتور BNCبرای کابلهای مخابراتی در انواع پرسی و پیچی و لحیمی 

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید