فايبر نوری مخابرات و تکنالوژی افغانستان

تومان10

فايبر نوری مخابرات و تکنالوژی  افغانستان فايبر نوری مخابرات و تکنالوژی  افغانستان  نیتورک وصل کیبل فایبر نوری شرطنامه (تیندر) افغان تلی کام وصل تلی کام افغان بیسیم روشن ام تی ان اتصالات

قیمت و موجودی بروز نمی باشد لطفا تماس بگیرید