باکس دیواری TB BOX فیبر نوری در FTTH

10

باکس دیواری TB BOX فیبر نوری در FTTH به دو صورت 4 کر و 8 کر تولید میشود

جهت دریافت قیمت بروز تماس بگیرید
Brands:Iran