لدر زیمنسی

شاخه های 20 – 30 و 40 سانتی به همراه لوازم جانبی

لدر طرح زیمنس پروفیل به لوله35(1متر لدر پروفیل به لوله)،عرض 30

ردیف توضیحات تعداد
1 لوله آلومینیومی 35،یک متر 2
2 پروفیل سه وجهی،یک متر 2
3 گونیای فولادی بزرگ 35(یا کوچک یا وینکل برای 25 Cm) 1
4 بست داسی35 8
5 پیچ و مهره های تن شن 8
6 رول بولت 17/5 1
7 رابط پروفیل کوتاه 2

لدر طرح زیمنس-سایز 35-لوله به لوله(1متر لدر لوله به لوله)، عرض30

ردیف توضیحات تعداد
1 لوله آلومینیومی 35، یک متر 4
2 بست تی35 7
3 گونیای فولادی بزرگ 1
4 بست داسی 1
5 پیچ و مهره های تن شن 1
6 رول بولت 17/5 1

لدر طرح زیمنس-سایز 25-لوله به لوله(1متر لدر لوله به لوله)، عرض 30

ردیف توضیحات تعداد
1 لوله آلومینیومی 25،یک متر 4
2 بست تی25 7
3 گونیای فولادی کوچک(وینکل بزرگ) 1
4 بست داسی25(اتصال یو دوپیچ) 1
5 پیچ و مهره های تن شن 1
6 رول بولت 17/5 1