ارائه تجهیزات اکتیو مخابراتی ،
دستگاه ضد سرقت ،سیستم ضد سرقت کابل